Algemene verkoopvoorwaarden

Quplace / Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de handels/verkooprelaties die plaatsvinden binnen het Europese grondgebied. Binnen het handelskader buiten de EU zijn de algemene verkoopvoorwaarden II van toepassing.

Identificatie en maatschappelijke zetel van de vertegenwoordiger

De bvba QuPlace®, met maatschappelijke zetel te Rue des Jardins 6, 7500 Doornik, is ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0555.990.538 – Telefoonnummer: +32 (0)69 81 05 02 – E-mail:  hello@quplace.com– Website: https://www.quplace.com/nl/.

Mits uitdrukkelijke schriftelijke afwijking die tussen partijen werd overeengekomen, zijn de relaties tussen bvba QuPlace® en haar klanten onderhevig aan deze algemene verkoopvoorwaarden, die geacht te zijn goedgekeurd door de klant, met inbegrip van in de veronderstelling dat deze in strijd zouden zijn met de eigen algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden. Het feit dat de klant deze algemene verkoopvoorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, stelt hem op geen enkele wijze vrij van de toepassing ervan.

Bvba QuPlace® behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen zonder de klant daar persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder de mogelijkheid voor deze laatste om aanspraak te maken op enige vergoeding. Het is dus aan de klant om te controleren of er wijzigingen werden aangebracht. Wat de lopende contracten betreft, deze zijn onderhevig aan de voorwaarden die van kracht waren op het ogenblik dat het contract werd ondertekend. Tenzij anders vermeld in de beschrijving van het product op de website, zijn de aanbiedingen en prijslijsten geldig zolang deze in onze catalogus staan.

Bvba QuPlace® behoudt zich het recht voor om te allen tijde de kenmerken van zijn aanbiedingen en zijn prijslijsten te wijzigen. Indien de prijs en/of de specificaties van het product die op onze website staan, onjuist zijn, met name ten gevolge van een technisch probleem, behoudt de bvba QuPlace® zich het recht voor om een bestelling te weigeren.

Gebruik van de producten

De producten van QuPlace® zijn geen speelgoed en zijn niet bestemd om mee te spelen.

De producten van QuPlace® vormen geen persoonlijke beschermingsmiddelen en mogen niet worden gebruikt om iemand te waarschuwen of te beschermen tegen enig risico, met name tegen risico‘s op verwondingen of ziektes, of tegen het risico op ongevallen.

De producten van QuPlace® zijn in geen geval een medisch apparaat en zijn ook niet bestemd voor dergelijk gebruik. Ze zorgen er niet voor dat een ziekte of handicap wordt voorkomen, gecontroleerd, behandeld of verminderd.

Het gebruik van de producten van QuPlace® houdt in dat u zich inschrijft voor de QuPlace®-dienst, een gebruikersaccount aanmaakt en persoonlijk informatie registreert, gekozen door de gebruiker en die wordt gekoppeld aan de QR-code van de producten. De volledige gebruiksvoorwaarden van de QuPlace®-dienst en het privacybeleid van QuPlace® zijn beschikbaar op volgend adres: https://www.quplace.com/nl/wettelijke-vermeldingen/.

De producten werden aan een kwaliteitscontrole onderworpen voordat ze op de markt werden gebracht. Ondanks de huidige technische en wetenschappelijke kennis kunnen gebreken aan de producten niet worden gedetecteerd. Gebreken aan het product komen a priori voor na het volgende.

Bestelling

Elke bestelling wordt beschouwd als afgesloten en definitief. Elke bestelling houdt in dat de klant deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Prijs en betalingsvoorwaarden

Onze prijzen zijn aangegeven in euro‘s exclusief btw. Voor België geldt het huidige btw-percentage. Voor de EEG-landen is de intracommunautaire levering vrijgesteld van btw op basis van Art.39 bis van het wetboek.

Verhogingen van de btw of nieuwe heffingen die opgelegd zouden worden tussen het ogenblik van de bestelling en dat van de levering, zullen ten laste zijn van de koper.

Op het ogenblik van de bestelling moet een voorschot van 30% worden betaald op rekeningnummer BE27 0688 9985 4273. De bestelling zal slechts worden verwerkt na ontvangst van de betaling op de rekening. Het resterende bedrag van de bestelling dient 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald. Niet-betaling na afloop van deze termijn brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest met zich mee van 1% per maand, alsook een forfaitaire vergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag (met een minimum van 125 euro) bij wijze van schadevergoeding.

Levering

De wijze van levering of ophaling zal worden bepaald tijdens de bestelling. Het volledige adres zal correct worden vermeld. De leveringstermijn varieert naargelang de voorraad van beschikbare producten en is dus niet gegarandeerd, uitgezonderd wanneer deze specifiek in een voorwaarde staat vermeld. Indien het product bij de levering een gebrek vertoont, zal bvba QuPlace het product vervangen. In dat geval zijn de Europese wetgeving inzake consumentenrechten en de voorwaarden die deze inhoudt van toepassing.

Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de overdracht van eigenaar van het bestelde product slechts plaats op de dag dat de prijs en/of interesten en/of forfaitaire vergoeding volledig zijn betaald. De eigendomsoverdracht houdt eveneens de overdracht van het dragen van de risico‘s in. De klant neemt dus de verantwoordelijkheid op zich over het verlies van het product en schade veroorzaakt aan het product vanaf het ogenblik dat hij het in zijn bezit krijgt. Hierbij draagt de klant alle bedragen over aan de verkoper die door derden aan hem zijn verschuldigd. De klant ontslaat bvba QuPlace® van elke belangrijke formaliteit en zal de eventuele bijhorende kosten dragen. Bovendien stemt de klant ermee in dat bvba QuPlace® het materiaal terug mag meenemen zolang dit niet volledig is betaald.

Wettelijke garantie

Alle producten die gekocht of geleverd worden voor privégebruik, hebben een garantie van 2 jaar. De aangeboden garantie stemt overeen met de wettelijke garantie en laat de wettelijke rechten van de koper onverlet.

In het kader van een beroepsmatig gebruik gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/leverancier. Wij garanderen dat onze producten overeenstemmen met uw bestelling en dat wij beantwoorden aan de normale verwachtingen die u kunt hebben, rekening houdende met de productspecificaties. Alleen in het geval waarin de herstelling of de vervanging buiten proportie of onmogelijk is of niet kan worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn, hebt u het recht om de verkoopovereenkomst te ontbinden. Indien dit meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, moet de consument bewijzen dat het product op het ogenblik van de levering niet conform was. Gebreken of beschadigingen die te wijten zijn aan verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, een val of schok, achteloosheid, slecht onderhoud, gebruik dat in strijd is met de instructies van de fabrikant, evenals slijtage, zijn niet gedekt door de garantie. Herstellingen uitgevoerd door technici die niet door de leverancier zijn erkend, leiden tot het vervallen van de garantie indien deze herstelling het gebrek heeft veroorzaakt. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij dit product werd geleverd. De verzendnota die u bij de levering ontvangt, dient als garantiecertificaat. Bewaar deze dus zorgvuldig. Om van uw garantie te genieten, dient u contact op te nemen met de dienst-na-verkoop. Dit kan telefonisch op +32(0) 69 81 05 02 of via e-mail op  hello@quplace.com.

Aansprakelijkheid

Bvba QuPlace® is niet verantwoordelijk voor indirecte, directe of morele schade of schade veroorzaakt aan producten ten gevolge van abnormaal gebruik. De buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid van bvba QuPlace® is beperkt tot de waarde van de bestelde artikelen.

Herroepingsrecht

Conform de geldende wetgeving in het kader van online verkopen aan consumenten die binnen het toepassingsgebied van titel VI „Marktpraktijken en consumentenbescherming“ vallen, heeft de consument het recht om binnen 30 dagen volgend op de dag na de levering het bedrijf op de hoogte te brengen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boetes en zonder opgave van reden. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten die aangekocht worden door een natuurlijk persoon voor beroepsmatig gebruik. Tijdens de herroepingstermijn raden wij u aan om voorzichtig om te gaan met het product en de verpakking, en het slechts uit te pakken of te gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen oordelen of u het product wenst te behouden. Indien u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, vragen wij u om het product samen met alle bijhorende accessoires en in zijn oorspronkelijke staat en verpakking terug te sturen, overeenkomstig onze instructies hieronder. Indien de klant zijn herroepingsrecht uitoefent, moet hij de goederen terugsturen naar de dienst „Retour e-shop“ van bvba QuPlace®, en dit op alle mogelijke manieren, op eigen risico en op eigen kosten. De zendingen „port betaald door bestemmeling“ of „tegen vergoeding“ zullen dan ook worden geweigerd. De retourkosten zijn dus voor uw rekening. We zullen de exacte kosten voor deze terugzending aangeven of we zullen een schatting geven, indien het mogelijk is om de exacte kostprijs te voorzien. Indien het niet mogelijk is om de producten via de post terug te zenden, halen wij het product op eigen kosten op. We kunnen de terugbetaling uitstellen tot wij de producten hebben gerecupereerd, of tot de consument een bewijs heeft geleverd dat de producten werden opgestuurd, waarbij de vermelde datum het eerste bewijs is. U kunt de artikelen terugvinden op het adres dat vermeld staat in het gedeelte „Identificatie en maatschappelijke zetel van de vertegenwoordiger“ van deze voorwaarden, samen met de leveringsdocumenten en eventueel de factuur. Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voornoemde voorwaarden, gaan wij binnen een termijn van 30 dagen over tot de terugbetaling van de gehele som die u aan ons hebt betaald voor de aankoop van het (de) product(en). De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat u dient te vermelden in uw aanvraag tot herroeping.

Persoonlijke levenssfeer

Het geolokalisatiesysteem vereist dat wij zo veel mogelijk persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw adres, de naam van de contactpersoon, uw telefoonnummer, bloedgroep, bepaalde ziektes (Alzheimer) en dit alles met als enig doel u beter van dienst te zijn en om ervoor te zorgen dat ons product doeltreffend is. Overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24/10/1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens, zullen uw gegevens op geoorloofde wijze worden verzameld. Bvba QuPlace® verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens enkel te gebruiken in het kader van de aanmaak van een QR-code, die essentieel is om u te geolokaliseren. De klant is echter persoonlijk verantwoordelijk voor de bekendmaking van zijn gegevens aan derden en ontheft bvba QuPlace® van alle aansprakelijkheid in geval van misbruik van QuPlace® door een derde, in geval van verlies, diefstal, enz. Bvba QuPlace® onttrekt zich van alle aansprakelijkheid met betrekking tot misbruik van de QR-code door de houder van de code.

Klachtenprocedure

Uiteraard hopen wij steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Indien u toch een klacht over het product wilt indienen, verbindt bvba QuPlace® zich ertoe deze binnen 7 werkdagen te behandelen. Indien een van de voorwaarden van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig of ontoepasselijk moet worden verklaard, blijven de resterende voorwaarden volledig van kracht, en deze voorwaarde zal toepasselijk zijn voor zover door de wet is toegestaan. De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, elektronische bewijsmiddelen (bv. e-mail, gegevensback-ups, …).

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Geschillen inzake de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden inzake online verkopen, vallen exclusief onder de Belgische wetgeving en zijn uitsluitend onderworpen aan de rechtbanken van DOORNIK.

Rechtsbevoegdheid

Door producten aan te kopen via www.quplace.com/nl/, verklaart de klant minstens 18 jaar te zijn en wettelijk bevoegd te zijn om online producten en diensten te kopen via deze website. De klant stemt ermee in de verantwoordelijk op zich te nemen over alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief de transacties die, bijvoorbeeld, zouden kunnen zijn uitgevoerd in zijn naam door minderjarigen met hetzelfde domicilie.